OSB' lere Tanınan Vergi Muafiyetleri

VERGİ TÜRÜ

OSB TÜZEL KİŞİLİĞİ

OSB'LERDE YER ALAN İŞLETMELER

AÇIKLAMA


Emlak Vergisi

 

Muaf

(İnşaat bitim tarihini takip eden Bütçe yılından itibaren5 yıl)

Muaf

(İnşaat bitim tarihini takip eden Bütçe yılından itibaren 5 yıl)

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 5. maddesine 3365 sayılı Kanunla eklenen (f) fıkrası

 

Atıksu Bedeli

Muaf

(Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi İşleten Bölgeler)

Muaf

(Merkezi Atıksu Arıtma tesisi işleten bölgelerdeki işletmeler)

 

Muaf değil

(Merkezi Atıksu Arıtma tesisi işletmeyen bölgelerdeki işletmeler)

4562 sayılı OSB Kanununun 21. maddesi

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi

Muaf

(OSB'nin kendi binalarının tüketeceği elektrik ve havagazı için)

Muaf Değil

4562 sayılı OSB Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

 

KDV

Muaf

(Arsa ve işyeri teslimleri )

(Arsa ve işyeri dışındaki teslimleri ile  bölge dışındaki arsa ve işyeri teslimleri KDV'ye tabi)

Muaf Değil

(Teşvik Belgesi Kapsamında yapılacak makine ve teçhizat teslimleri KDV'den muaftır)

4369 sayılı Kanunun 60. maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanunun 17/4. maddesine eklenen (k) bendi

Bina İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma İzni Harcı

Muaf

 

Muaf

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80. maddesi


Kurumlar Vergisi

  Muaf

(OSB'nin esas faaliyetleri dışındaki faaliyetleri nedeniyle elde edeceği gelirleri kurumlar vergisine tabidir)

 

 

Muaf Değil

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 4. maddesinin (n) bendi


Çevre Temizlik Vergisi

Muaf

(Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ancak  belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanmayan OSB'ler)

Muaf

(Belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanmayan işletmeler)

 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44. maddesi, (25/12/2003 - 5035 Sayılı kanunun 41. md.) 10.01.2004 tarih 25342 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 30 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel tebliği I. Bölüm

Tevhid ve İfraz İşlem Harcı


Muaf

 


Muaf

5281 sayılı Kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 59. maddesine ilave (n) bendi

Hava Durumu
Çorlu 3 Günlük Tahmin
merkez bankası

Tasarım : ElitNET